Mogen er bewakingscamera’s geplaatst worden in de gemene delen van een appartementsgebouw?

Een veelgestelde vraag is of er in de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw (zoals de inkomhal, de trappenhal, de lift, de garageboxen etc.) bewakingscamera’s mogen worden geplaatst en welke regels moeten nageleefd worden?

Met bewakingscamera’s kan toezicht worden gehouden op de gemene delen en kunnen deze worden bewaakt (hetgeen nuttig kan zijn in het kader van inbraken, vandalisme etc.).

Voor het plaatsen van bewakingscamera’s in de gemene delen moeten de regels nageleefd worden die de zogenaamde Camerawet voorschrijft. Deze wet werd in 2018 grondig gewijzigd om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel gekend als de GDPR).

De gemene delen van een appartementsgebouw zijn, wat de Camerawet noemt, een “niet voor het publiek toegankelijke plaats”.

De beslissing om een bewakingscamera in de gemene delen te installeren wordt genomen door de vereniging van mede-eigenaars (VME). Deze beslissing kan met gewone meerderheid genomen worden (desgevallend met een 2/3 meerderheid indien de installatie van de camera – met de nodige bekabeling – kan aanzien worden als een werk betreffende een gemeenschappelijk deel in de zin van art. 3.88 §1, 1°, b Nieuw Burgerlijk Wetboek).

Eens deze beslissing is genomen, en uiterlijk de dag voor de bewakingscamera in gebruik wordt genomen, dient deze beslissing gemeld te worden aan de politie. Dit kan online gebeuren via  http://www.aangiftecamera.be

Belangrijke verplichting is dat de verwerkingsverantwoordelijke een register dient bij te houden met de beeldverwerkingsactiviteiten van de bewakingscamera. Samen met de syndicus zal de VME de “verwerkingsverantwoordelijke” zijn. De VME (in samenwerking met de syndicus) dient dan ook een dergelijk register op te stellen en bij te houden. Dit register zal, in geval van controle, ter beschikking moeten worden gesteld van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Aan de toegang van de gemene delen dient een pictogram te worden geplaats dat aangeeft dat er camerabewaking plaatsvindt. Hierdoor worden bezoekers van de gemene delen geïnformeerd over het feit dat ze worden gefilmd. Het gaat om het volgende pictogram waarop een aantal inlichtingen moeten worden vermeld (zoals bv. de contactpersoon):

Het is belangrijk dat de camera zodanig gericht wordt dat enkel de gemene delen in beeld komen. Indien de bewakingscamera gericht is op de ingangsdeur van het appartementsgebouw (waardoor noodzakelijk ook een deel van het voetpad of rijbaan zal worden gefilmd), dan dient het filmen van de openbare ruimte tot een minimum te worden beperkt. Het bewaken van de wagens van de bewoners die op straat geparkeerd staan is dus niet toegelaten.

Bewakingscamera’s mogen voor alle duidelijkheid nooit beelden nemen die de intimiteit van een persoon zouden schenden of bedoeld zijn om informatie in te winnen over de filosofische, religieuze, politieke, syndicale gezindheid, etnische of sociale origine, het seksuele leven of de gezondheidstoestand.

Deze beelden kunnen uiteraard opgenomen worden maar uitsluitend om bewijzen te verzamelen van overlast of van feiten die een misdrijf opleveren of schade veroorzaken en daders, verstoorders van de openbare orde, getuigen of slachtoffers op te sporen en te identificeren. Ook beelden die zouden gemaakt zijn met een niet-reglementaire camera (bv. omdat het pictogram er niet hing) kunnen volgens ons worden gebruikt als bewijs, indien aan de toepassingsvoorwaarden is voldaan van de zogenaamde Antigoonleer die het Hof van Cassatie zowel in strafzaken als burgerlijke zaken toepast. Alle beelden die een dergelijk bewijs niet kunnen leveren moeten na één maand worden gewist.

Een overtreding van de bepalingen van de Camerawet kan aanleiding geven tot een geldboete van 100 tot 10.000 euro (bedragen te vermenigvuldigen x8). Indien de VME en/of de syndicus aan derden toegang zou geven tot deze beelden of deze niet goed zou beveiligen, dan kan de boete gaan van 250 tot 20.000 euro (bedragen te vermenigvuldigen x8); dezelfde boete is ook van toepassing wanneer het verbod wordt overtreden om gevoelige gegevens of gegevens die de intimiteit schenden te filmen.

Hoe kunnen wij u bijstaan?

Wij kunnen de VME en/of de syndicus, als advocaat, bijstaan bij:

  • De algemene vergadering mede-eigendom bij het nemen van de beslissing om een bewakingscamera te plaatsen
  • Het aanbrengen van het pictogram en de juiste inlichtingen die moeten vermeld worden
  • De aangifte van de bewakingscamera
  • De juiste positionering van de bewakingscamera’s
  • Het opmaken van het register van de beeldbewerkingsactiviteiten

Joris Deene

Advocaat-partner bij Everest Advocaten
Specialisatie: Intellectuele eigendom, technologie en gegevensbescherming

Plaats commentaar