Data-as-a-Service (DaaS)

Een Data-as-a-Service overeenkomst is een overeenkomst waarbij een leverancier beschikt over een grote hoeveelheid data (big data) en een gebruiker toegang wil krijgen tot deze data.

Hierbij kan gedacht worden aan een data scientist die met machine learning een algoritme wil trainen en waarvoor heel veel data nodig is. De leverancier kan voor trainingsdoeleinden toegang verlenen tot een dataset. Soms kunnen ook eigen datasets toegevoegd worden aan de data van de leverancier.

De leverancier kan ook andere diensten verlenen, zoals toegang tot een platform waar de data verzameld, geanalyseerd en in rapportages wordt verwerkt.

De praktische afspraken tussen de leverancier van data en de afnemer wordt geregeld in een DaaS overeenkomst.

Aandachtspunten

  • Is in de overeenkomst voldoende gedetailleerd omschreven tot welke data de gebruiker toegang krijg en welke beperkingen hierop van toepassing zijn?
  • Wie heeft er juist toegang tot de dienst? Mag de afnemer ook derden (zoals klanten) toegang geven tot de dienst en onder welke voorwaarden?
  • Indien er eigen datasets worden toegevoegd: worden deze afgeschermd voor derden en hoe is de beveiliging daarvan geregeld?
  • Wat met vertrouwelijke informatie? Zijn er hierover afspraken vastgelegd in een geheimhoudingsclausule of in een aparte geheimhoudingsovereenkomst (‘Non disclosure agreement’). Is duidelijk omschreven wat wél en wat niet onder vertrouwelijkheid valt (denk aan informatie over of uit de database, hoe data getransporteerd wordt, hoe de data verzameld en geanalyseerd is/wordt, de algoritmes die worden gebruikt, hoe de data met machine learning wordt getraind, etc.). Wordt er een schadevergoeding gekoppeld aan het schenden van de vertrouwelijkheid?
  • Op welke wijze is de beveiliging (‘security) geregeld? Hierbij kan gedacht worden aan encryptie, firewall, bescherming tegen virussen etc.
  • Zijn er Service levels? Hoe gebeurt het transport van de data? Hoe lang wordt de data (en analyse resultaten) online bewaard? Kan de kwaliteit van de dienstverlening verbeterd worden wanneer deze tegenvalt?

Hoe kunnen wij u bijstaan als advocaat?

Wij stellen DaaS overeenkomsten op of beoordelen dergelijke overeenkomsten. Dit doen wij zowel voor leveranciers als voor afnemers.