Laster en eerroof online

Wat is laster en eerroof?

De termen laster en eerroof worden vaak door elkaar of in combinatie met elkaar gebruikt. Nochtans is laster op strafrechtelijk vlak niet hetzelfde als eerroof.

In beide gevallen legt iemand een bepaald feit ten laste van een ander persoon dat zijn eer kan krenken of dat hem aan de openbare verachting kan blootstellen. In beide gevallen dient deze tenlastelegging ook kwaadwillig te gebeuren (art. 443 Strafwetboek).

Bovendien is er ook enkel sprake van laster en eerroof wanneer deze tenlastelegging gebeurt (art. 444 Sw);

  • in een openbare bijeenkomst of plaats, of
  • in tegenwoordigheid van verschillende personen, in een plaats die niet openbaar is, maar toegankelijk voor een aantal personen die het recht hebben er te vergaderen of ze te bezoeken, of
  • in om het even welke plaats, in tegenwoordigheid van de beledigde en voor getuigen, of
  • door geschriften, al dan niet gedrukt, door prenten of zinnebeelden, die aangeplakt, verspreid of verkocht, te koop of openlijk tentoongesteld worden, of
  • door geschriften, die niet openbaar gemaakt zijn, maar aan verschillende personen toegestuurd of meegedeeld worden

Er is geen sprake van laster en eerroof wanneer diegene die de tenlastelegging uitspreekt dit ook genoegzaam kan bewijzen. Stel dat u iemand beschuldigt van het dealen van drugs en u kan dit ook bewijzen, dan maakt u zich niet schuldig aan laster en eerroof.

Wat is nu het verschil tussen laster en eerroof? Bij laster kan hetgeen iemand ten laste gelegd wordt niet bewezen worden (bv. u beschuldigt iemand dat hij vorig jaar uw auto gestolen heeft maar u levert het bewijs hier niet van). Bij eerroof kan hetgeen u iemand ten laste legt onmogelijk bewezen worden (bv. u beschuldigt iemand dat hij 25 jaar geleden uw auto gestolen heeft; deze feiten zijn verjaard zodat het bewijs van diefstal niet meer kan geleverd worden).

Is laster en eerrroof ook online strafbaar?

Uiteraard gelden bovenstaande principes ook in een online context, zoals via het internet (websites, social media etc).

Hoe wordt laster en eerroof bestraft?

De schuldige wordt gestraft met gevangenisstraf van 8 dagen tot een jaar en met geldboete van zesentwintig  tot tweehonderd (bedragen te vermeerderen maal 8)

U zoekt een advocaat?

In gevallen van laster en eerroof kunnen wij u als advocaat bijstaan.

Bent u slachtoffer van laster en eerroof? Wij onderzoeken als advocaat of inderdaad voldaan is aan alle voorwaarden om van laster en eerroof te spreken en geven u hierover advies. In positief geval stellen wij als advocaat een strafklacht op en maken die over aan de Procureur des Konings of aan een onderzoeksrechter middels een klacht met burgerlijke partijstelling. Dient de dader na afloop van een gerechtelijk onderzoek voor de raadkamer te verschijnen, dan proberen wij als advocaat de raadkamer er van te overtuigen dat er voldoende aanwijzingen zijn van schuld om de dader door te verwijzen naar de correctionele rechtbank. Wordt de dader uiteindelijk voor de correctionele rechtbank gedagvaard dan staan wij u als advocaat in deze procedure bij door de rechtbank te overtuigen dat aan alle voorwaarden van laster en eerroof is voldaan en vorderen wij ook een schadevergoeding van de dader. Nadat de rechtbank de dader veroordeeld heeft tot een schadevergoeding, zorgen wij als advocaat dat deze schadevergoeding geïnd wordt en finaal bij u terechtkomt.

Wordt u beschuldigd van laster en eerroof? Wij onderzoeken als advocaat of voldaan is aan alle voorwaarden om van laster en eerroof te spreken en geven u hierover advies. Dient u zich aan te bieden voor een verhoor bij de politie (of onderzoeksrechter) dan staan wij u als advocaat bij dit verhoor bij. Dient u na na afloop van een gerechtelijk onderzoek te verschijnen voor de raadkamer, dan proberen wij als advocaat de raadkamer er van te overtuigen dat er onvoldoende aanwijzingen van schuld zijn. Wordt u finaal toch gedagvaard voor de correctionele rechtbank dan proberen wij als advocaat de rechtbank er van te overtuigen dat niet is voldaan aan alle voorwaarden van laster en eerroof en u vrijgesproken moet worden. Betwist u uw schuld niet dan proberen wij als advocaat de rechtbank er van te overtuigen om u een aangepaste bestraffing te geven en de vordering van het slachtoffer (de burgerlijke partij) binnen de juiste proporties te houden.