Cyberterrorisme

Wat is cyberterrorisme?

Onder cyberterrorisme worden terroristische activiteiten verstaan gericht op het binnendringen in zowel publieke als private databanken, hacken van websites, opzettelijk plaatsen van virussen op bepaalde bestanden, … met als doel het verstoren van internetdiensten, vernietigen of wijzigen van gegevens.

Elke onderneming kan vroeg of laat wel eens hinder ondervinden van computervirussen die hun informaticasystemen aantasten. De schade kan enorm zijn wanneer terroristen bepaalde geïnformatiseerde productieprocessen kunnen stilleggen of bepaalde controlerende apparatuur kunnen misleiden (bijvoorbeeld: luchtvaart, betaalverkeer, watervoorzieningen, elektriciteit, …).

Wanneer is cyberterrorisme strafbaar?

Als terroristische misdrijven beschouwt het Strafwetboek een aantal ‘gewone’ misdrijven die met een terroristisch oogmerk worden gepleegd.

Dit terroristisch oogmerk wordt verduidelijkt in artikel 137 §1 Strafwetboek:

Als terroristisch misdrijf wordt aangemerkt het misdrijf bepaald in de §§ 2 en 3 dat door zijn aard of context een land of een internationale organisatie ernstig kan schaden en opzettelijk gepleegd is met het oogmerk om een bevolking ernstige vrees aan te jagen of om de overheid of een internationale organisatie op onrechtmatige wijze te dwingen tot het verrichten of het zich onthouden van een handeling, of om de politieke, constitutionele, economische of sociale basisstructuren van een land of een internationale organisatie ernstig te ontwrichten of te vernietigen.

 

Een van de misdrijven die vermeld wordt in de lijst van artikel 137 §2 kan toegepast worden in een online context, zijnde die van 4°:

de grootschalige vernieling of beschadiging bedoeld in de artikelen (…)  550bis, § 3, 3° (…) , waardoor mensenlevens in gevaar worden gebracht of aanzienlijke economische schade wordt aangericht;

Met artikel 550bis §3, 3° Strafwetboek wordt verwezen naar het misdrijf van (zowel interne als externe) hacking en hetzij enige schade, zelfs onopzettelijk, veroorzaakt aan het informaticasysteem of aan de gegevens die door middel van het informaticasysteem worden opgeslagen, verwerkt of overgedragen of aan een informaticasysteem van een derde of aan de gegevens die door middel van het laatstgenoemde informaticasysteem worden opgeslagen, verwerkt of overgedragen;

Van cyberterrorisme is aldus sprake in het geval van hacking en schade veroorzaken aan een informaticasysteem met een terroristisch oogmerk waardoor mensenlevens in gevaar worden gebracht of aanzienlijke economische schade wordt aangericht.

Wat voor straf staat er op cyberterrorisme?

De straf bedraagt opsluiting van 5 tot 10 jaar (art. 138 Strafwetboek).