Bedreiging via het internet

Wat is bedreiging via internet?

Het internet staat vol met uitingen van mensen. Niet zelden nemen personen aanstoot aan hetgeen op het internet wordt gezegd of geschreven. Mensen kunnen zich beledigd voelen door bepaalde uitingen, maar kunnen zich soms ook bedreigd voelen. Men kan dan aangifte doen van bedreiging via het internet.

Wanneer is bedreiging via internet strafbaar?

Bedreiging

Er is pas sprake van een strafbare bedreiging volgens artikel 327 Strafwetboek wanneer deze:
  • hetzij mondeling, hetzij bij een naamloos of ondertekend geschrift gebeurt
  • er gedreigd wordt met een aanslag op personen of op eigendommen

De bedreiging kan al dan niet gebeuren onder een bevel of onder een voorwaarde.

Een aanslag op personen is elke daad waardoor men een persoon naar het leven staat of een aanslag pleegt op zijn fysieke of morele integriteit of op zijn individuele vrijheid. Een aanslag op eigendommen is elke ernstige aantasting van andermans eigendom.

Een bedreiging is slechts strafbaar wanneer zij een ernstig karakter vertoont en bij het slachtoffer de vrees kan opwekken dat zij zal worden uitgevoerd. De bedreiging moet dus objectief worden beoordeeld d.w.z. in functie van de indruk die de bedreiging kan veroorzaken op een redelijk persoon.

Aangezien bedreiging alleen bestraft wordt in zoverre daaruit een welomlijnd misdadig opzet blijkt, moet de voorwaarde waarvan de dader de uitvoering van de aangekondigde aanslag afhankelijk stelt, duidelijk blijken uit hetgeen daadwerkelijk is gezegd en niet impliciet uit de context ervan.

Online bedreiging

Bedreigingen zijn strafbaar indien ze mondeling of via een geschrift gebeuren.

Onder een geschrift worden ook sms-berichten (Gent 13 mei 2016), chatberichten of posts op sociale media of internetfora begrepen.

De correctionele rechtbank te Brussel oordeelde in een vonnis van 20 april 2018 dat de Brusselse rapper Jelali (beter gekend onder zijn artiestennaam Benlabel) zich niet schuldig gemaakt heeft aan het misdrijf van bedreiging. Zijn bericht op Facebook (in casu een vermeende aansporing tot oproer in Brussel) dat was opgesteld in dubbelzinnige bewoordingen die voor verschillende interpretaties vatbaar zijn, waaronder een oproep tot het gebruik van geweld, vormt volgens de rechtbank geen schriftelijke dreiging van een aanslag op personen of eigendommen aangezien niet bewezen is dat dit bericht aanleiding kon geven tot ernstige vrees voor een aanslag op de persoon of op eigendommen, dat het tegen een bepaalde persoon was gericht, dat de persoon tegen wie het was gericht daarvan kennis had of moest hebben en dat de auteur ervan een indruk van terreur wilde wekken bij de persoon aan wie de bedreiging gericht was.

Wat voor straf staat er op bedreiging via internet?

Wordt er gedreigd met een aanslag op personen of eigendommen waarop een gevangenisstraf van ten minste 3 maanden gesteld is, dan bedraagt de straf een gevangenisstraf van 8 dagen tot 3 maanden en een geldboete van 26 tot 100 euro (te vermenigvuldigen x 8) (art.330 Sw.).
Wordt er gedreigd met een aanslag op personen of eigendommen waarop een criminele straf gesteld is, dan bedraagt de straf een een gevangenisstraf van 3 maanden tot 2 jaar en met een geldboete van 50 euro tot 300 euro (te vermenigvuldigen x 8). Gebeurt di bedreigen onder een bevel of onder een voorwaarde, dan is de straf een gevangenisstraf van 6 maanden tot 5 jaar en een geldboete van 100 tot 500 euro (te vermenigvuldigen x 8) (art. 327 Sw.).

 

Het straffen blijft echter maatwerk en hangt onder meer af van de ernst van de belediging of bedreiging, en of er sprake is van recidive.

Wilt u meer weten over de mogelijke straf van belediging of bedreiging via het internet? Neem dan contact op met een van onze advocaten.